Zelfwerkzaamheid

Om een vereniging draaiende te houden zullen er werkzaamheden moeten worden verricht c.q. taken worden uitgevoerd, die op een evenwichtige wijze aan de leden moeten worden toebedeeld. Dit noemen we zelfwerkzaamheid.

Het verrichten van werkzaamheden door de leden is inherent aan de gekozen organisatievorm (vereniging). Dit betekent dat het lidmaatschap van TV Napoleon verplichtingen met zich meebrengt. De noodzakelijke taken moeten in beginsel door de leden zelf worden verricht.

Om het gebruik van het tennispark optimaal tot zijn recht te laten komen, wordt gestreefd naar een ruime openstelling van het geheel aan beschikbare faciliteiten op het tennispark. Dit gaat gepaard met een verzoek aan de leden tot een ruimhartige inzet. Het bestuur zal hierbij samen met de verschillende commissies het voortouw nemen om aan een stimulerend beleid met een groot scala aan activiteiten vorm en inhoud te geven. De hulp van de leden (die niet reeds anderszins ingezet worden) om bardiensten te verrichten is hierbij een voorwaarde.

Hierbij gelden de volgende regels:

1. Openstelling paviljoen

  • Verlengd Zomerseizoen (april tot en met november) elke door-de-weekse-dag (ma t/m do) vanaf 19.30 uur), alsmede de weekenddagen tijdens competities, toernooien en andere verenigings-activiteiten.
  • Winterseizoen (december t/m maart) minimaal 2 en zo mogelijk 3 avonden.

2. Bardiensten

  • Kantinedienst kan zijn: Bardienst (meestal), Keukendienst (af en toe bij activiteiten) of Wasdienst (keukenlinnen, 4 personen per jaar).
  • Wij hanteren nu een standaard tijd van 4 uren voor een kantinedienst.
  • Verplicht voor seniorleden vanaf 18 tot 65 jaar (3 diensten per lid) en op vrijwillige basis voor leden vanaf 65 jaar. Leeftijd volgens KNLTB-indeling.
  • De leden worden uitgenodigd om zelf diensten in te roosteren in de on-line bardienstplanner.
  • Na inroostering wordt bij onverhoopte verhindering door het desbetreffende lid zelf voor vervanging gezorgd; de eerlijkheid gebied te zeggen dat dit in de praktijk niet werkt en dat de Paviljoen-commissie de gaten moet zien te dichten.
  • Vrijstelling van kantinedienst voor bestuurs-, commissie-, sponsor-, ere- en ondersteunende leden; zij vervullen op hun wijze al hun bijdrage aan de
  • Beperkte taakstelling voor nieuwe leden: 1e 4 maanden vrijgesteld; daarna 1 dienst per 4 maanden.
  • Indien leden voor 1 januari aangeven per se geen bardiensten te willen vervullen is alsdan een afkoopsom verschuldigd van €75.