Uitnodiging ALV

Beste leden en ouders/verzorgers van de jeugdleden,

Het bestuur van Tennisvereniging TV Napoleon nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van de 7e Algemene Jaarvergadering, welke zal worden gehouden op donderdag  28 november 2019 om 20.00 uur in het Paviljoen van TV Napoleon. Mocht u onverhoopt niet in de gelegenheid zijn deze vergadering bij te wonen, gelieve u af te melden per e-mail : secretaris@tvnapoleon.nl.

AGENDA

 1. Opening en welkomstwoord door de voorzitter
 2. Verslag van de vergadering d.d. 22 november 2018
 3. Jaarverslagen 2019
 4. Verantwoording voorgenomen begroting en gerealiseerde financiën 2019 en begroting 2020
 5. Verslag kascontrole door kascontrolecommissie en verlenen décharge
 6. Vaststellen contributie 2020
 7. Beleidsvoornemens
 8. Voorstellen, ingediend door tenminste 5 leden
 9. Wijziging reglement zelfwerkzaamheid
 10. Benoeming commissies en kascontrolecommissie
 11. Verkiezing bestuursleden
 12. Vaststellen rooster van aftreden
 13. Het bestuur aan het woord
 14. Rondvraag
 15. Sluiting

Met vriendelijke groet,

Het bestuur  van Tennisvereniging  Napoleon.

Omdat we met deze vergadering het 5e jaar TV Napoleon afsluiten, worden alle aanwezigen getrakteerd op koffie/thee en een stukje vlaai. Ook overige drankjes zijn deze avond voor rekening van de vereniging